SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

经典老虎机

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения за физически лица

Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. “л” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

经典老虎机 SOS Детски селища България е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.